Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OSVČ

Martin Franěk

se sídlem Bratčice 9,664 67 Bratčice

identifikační číslo: 873 536 44

zapsaný v živnostenském rejstříku

pro prodej služeb prostřednictvím on-line webové prezentace umístěné na internetové adrese https://www.framab.cz

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") OSVČ Martin Franěk, se sídlem Bratčice 9,664 67 Bratčice, identifikační číslo: 873 536 44, zapsané v živnostenském rejstříku, (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") nebo smlouvy o dílo (dále jen "smlouva o dílo") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím webové prezentace prodávajícího. Webová prezentace je prodávajícím provozován na internetové adrese FRAMAB.CZ (dále jen "webová stránka").
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží a služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží a služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo. Kupní smlouva nebo smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY nebo smlouvy o dílo
 • Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní web. stránky je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Ceny zboží a služeb jsou uvedeny v cenové nabídce a poté v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků dle individuálních cenových podmínek. 
 • Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou individuálně uvedeny v cenové nabídce a poté v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní stránky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží a službách (objednávané zboží a služby kupující vkládá do objednávkového formuláře umístěného na web. stránce),
 • způsoby úhrady kupní ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží se uvádí v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží a služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžik podpisu kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo oběma stranami.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


 • CENA ZBOŽÍ a služeb A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Bratčice 9, 66467
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 202615003/0600, vedený u společnosti Moneta Money Bank, a.s. (dále jen "účet prodávajícího");
 • bezhotovostně platební kartou
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 • Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží nebo předem dle sjednané dohody mezi prodávajím a kupujícím dle uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle sjednané dohody mezi prodávajím a kupujícím dle uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY nebo smlouvy o dílo
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo o dodávce zboží a služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo o dodávce zboží a služeb, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Bratčice 9,664 67 Bratčice/framab@seznam.cz.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva nebo smlouvy o dílo od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


 • PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží a služby při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží a služby vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a služeb a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží a služby hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží a služby tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží a služby odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží a služby v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží a služby vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží a služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy framab@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


 • ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


 • DORUČOVÁNÍ
 • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou nebo smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva nebo smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bratčice 9,664 67 Bratčice, adresa elektronické pošty framab@seznam.cz, telefon +420 731 586 023.

V Bratčicích dne 23.5.2018VZOR: Odstoupení od kupní smlouvy

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení podnikatele (či název společnosti)

IČ podnikatele

Adresa podnikatele Praha, 1. ledna 2014

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení, dne ... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.satycoslusi.cz s vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem byly šaty značky Padnoujakoulité. Tyto šaty jsem převzala dne ...

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. Šaty vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši 2000 Kč a 200 Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ....., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S. pozdravem

.............................................

(vlastnoruční podpis)

řílohy: Kopie kupního dokladu